Om oss / Utlämnande av offentliga handlingar

Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB

Fastställd av styrelsen i Säterbostäder 2022-11-25

Tillämpning av taxan
För statliga myndigheter regleras avgifterna för utlämnande av allmänna handlingar i avgiftsförordningen. Även Säterbostäder utgår från denna i taxan. Taxan gäller vid utlämnade av handlingar samt vid utskrift, kopiering och scanning av medtaget material. Taxan ska tillämpas av samtliga Säterbostäders verksamheter. För media gäller vanlig taxa. Om initiativet till utlämnandet kommer från Säters kommun ska avgift inte tas ut.

Begränsande av utlämnande
Säterbostäder lämnar endast ut handlingar i form av utskrifter och kopior på papper, USB-minnen samt över e-post. Säterbostäder är inte skyldig att erbjuda avskrift av handlingar. En myndighet har enligt Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 § 16 ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar elektroniskt utan kan i stället välja att lämna ut handlingarna som utskrivna pappershandling och därmed ta betalt enligt taxan för pappershandlingar.

Betalning
Säterbostäder har endast möjlighet att ta betalt genom faktura. Den som betalar avgift har rätt att inom 30 dagar efter den dag avgiften betalades begära ett skriftligt beslut om avgiften. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar är momsbefriade.

Utlämnande av papperskopior och utskrifter
I de fall någon begär dubbelsidig kopia eller utskrift räknas denna som två sidor. Originalhandlingar i format som ligger mellan två standardstorlekar räknas till den större standardstorlekens format.

HandlingKostnad
Papper A4, A3 mindre än 10 sidor svart-vitt eller färgIngen kostnad
Papper A4, A3 10 sidor svart-vitt eller färg 50 kronor
Därefter papper A4, A3 fler än 10 sidor svart-vitt eller färg2 kronor per sida
Papper A2 svart-vitt40 kronor per sida
Papper A2 färg80 kronor per sida
Papper A1 svart-vitt60 kronor per sida
Papper A1 färg140 kronor per sida
Papper A0 svart-vitt90 kronor per sida
Papper A0 färg210 kronor per sida
Inplastning A4, A310 kronor per blad

Utlämnande av digitala handlingar
Vid utlämnande över e-post ska de bestämmelserna som Säterbostäder har för hantering av e-post beaktas.

HandlingKostnad
Digital handling skickad med e-postIngen kostnad
Handlingar utlämnade på USB-minne150 kronor

Utlämnande av inscannade handlingar
Med inscannade handlingar avses här handlingar som behöver scannas in i och med utlämnandet. Handlingar som scannats in vid ett tidigare tillfälle ska behandlas som digitala filer i taxan.

Handling Kostnad
Inscannade handlingar A4, A3 mindre än 10 sidorIngen kostnad
Inscannade handlingar A4, A3 10 sidor eller fler150 kronor per påbörjad kvart av inscanning
Inscannade handlingar A230 kronor per sida
Inscannade handlingar A145 kronor per sida
Inscannade handlingar A070 kronor per sida

Försändelse
Avser den kostnad som tillkommer när handlingar skickas.

FörsändelseKostnad
Mindre än 20 gramIngen kostnad
Mer än 20 gramFaktisk kostnad
Postförskott, bud eller rekFaktisk kostnad