Om oss / Framtid – vår vision

Syfte

Säterbostäder AB ägs i allmännyttigt intresse i syfte att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov, tillhandahålla ett varierat bostadsutbud med goda boendemiljöer och kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Samhällsansvar

I Säterbostäders uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

För våra hyresgäster

Sociala mål

Säterbostäder ska agera så att det finns förutsättningar för människor att välja ett boende i Säters kommun som passar den egna livssituationen. Bolaget ska även agera så att det främjar social gemenskap och hälsa, samt vid upphandling ska social hänsyn vara vägledande.

Förväntad utveckling

Bostadsefterfrågan i Säters kommun är stor vilket innebär låga vakanser och dämpad omflytt i bostäderna, något som ger en positiv syn på framtiden för vidare exploatering och nyproduktion. Med den bostadsbrist som råder i landet ser bolaget även ett växande intresse från invånare i närliggande kommuner, att flytta till Säter.

Målsättningen för Säterbostäder är vidare att ta fram strategier för att skapa fler lägenheter i kommunen samt fortsatt utveckling genom investering och underhåll av befintligt bestånd.

Värdegrund

Vår värdegrund ska genomsyra vårt dagliga arbete. Värdegrunden är en kompass i vårt sätt att bemöta varandra, både internt och externt.