Säterbostäders historia

Säterbostäder fyllde 60 år 2007. I dag är företaget vid god vigör och rätt så välmående. Någon enstaka krämpa finns av lättare slag på en tämligen erfaren, mogen och ung åldring. Livet har mestadels flutit på behagligt men det finns perioder av konflikter och prövningar som varit mödosamma men också utvecklande.

1947 beslutade stadsfullmäktige i Säter att ett kommunalt bostadsföretag skulle startas under namnet Stiftelsen Säterhem. Namnändringen till Säterbostäder kom till först under 90-talet. Företaget fick ett startkapital på 1.000 kr och uppdraget var att bygga, uthyra och förvalta bostäder inom Säters stad.

1940- och 1950- talet

Under 40- och 50- talet växte det fram kommunala allmännyttiga bostadsföretag i hela landet. Företagen var indirekt statens redskap för genomförande av de nationella bostadspolitiska målsättningarna som regering och riksdag fastställde. Den bostadssociala situationen i landet hade fram till krigsslutet utvecklats till ett mycket stort problem. Krav ställdes på att bostadsbrist och trångboddhet avskaffades och att bostadsstandarden förbättrades. Samtidigt ville man ha en rimlig nivå på bostadskostnaderna.

Spadtaget till Säterbostäders första hyreshus togs den 2 oktober 1948. Huset är förlagt efter Borgmästarvägen i kv Lindan och stod klart i augusti 1949. Ett 50- tal hyressökande hade anmält intresse för de 18 lägenheterna. Ytterligare två hyreshus om 57 lägenheter uppfördes i kvarteret strax därefter.

1960- talet

Under 60-talet uppfördes i staden hyresbostäder i kv Lutan, kv Ormen, kv Oasen och kv Druvan. I slutet på decenniet påbörjades utbyggnaden av bostadsområdet Siggebo. Närmare 300 bostäder producerades under den här tiden.

1970- talet

70-talet präglas av en omfattande nyproduktion. Siggebo slutfördes, kv Fasaden vid stationsområdet bebyggdes och i senare delen av årtiondet påbörjades utbyggnaden av Åsenområdet. Ca 400 hyresbostäder producerades under perioden och ett 30- tal centralt belägna bostäder förvärvades via fastighetsköp.

I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades beståndet med ytterligare 60 bostäder genom sammanslagning med bostadsstiftelsen i dåvarande Gustafs kommun. Ett mindre antal bostäder i Arkhyttan som tillhörande Stora Skedvi kommun tillfördes också bolaget vid den här tidpunkten.

1980- talet

Under 80-talet producerades drygt 260 nya bostäder. Utbyggnaden av Åsenområdet fullföljdes med ett stort antal bostäder. I Gustafs byggdes nya bostäder på Källberget, i Stora Skedvi på Kyrkberget och i Ulfshyttan uppfördes ett mindre bestånd bostäder. Ett 40 -tal bostäder förvärvades i Kyrkbyn av Säters kommun under den här perioden. Decenniet avslutas med föraning om att bostadsbristen i princip är avskaffad i
kommunen.

1990- talet

Bostadsområdet i Storhaga uppförs i inledningen av 90-talet. Samtidigt inleds också den landsomfattande fastighetskris som kom att prägla årtiondet på ett mycket genomgripande och vissa fall dramatiskt sätt. 90-talet präglas också av en kraftig befolkningsminskning i kommunen. Minskningen uppgick till ca 700 personer. Detta kom självfallet att påverka efterfrågan på hyreslägenheter. 1995 river Säterbostäder 106 bostäder i Siggebo och ytterligare 84 på Åsenområdet i slutet på årtiondet. P g a företagets ansträngda ekonomi genomförs den senare rivningen med medel från kommunen. Det som också händer under 90- talet är att företaget bygger affärslokaler i kv Eken för Systembolagets och Försäkringskassans räkning. Företaget förvärvar också kommunens servicehus och genomför utbyggnader av Fågelsången och Enbackagården.

2000- talet

Strax efter millennieskiftet säljer företaget de i Säter centralt belägna affärsfastigheterna och något senare även bostadsbeståndet i Ulfshyttan. Satsningar görs på att utveckla ett tryggt boende för äldre och funktionshindrade, där bl.a. Prästgärdets Seniorboende utgör ett av de goda exemplen. Servicetjänster och tillval utgör också produkter som utvecklats för att skapa mervärden i boendet för hyresgästerna.

2010-talet

Under 2010-talet ökar efterfrågan på bostäder i Säters kommun och Säterbostäder har därmed kommit in i en positiv expansionsfas. I dagsläget har Säterbostäder en beläggningsgrad på 99 procent och en stark ekonomi. Det frigör pengar till nyinvesteringar samt ökat underhåll och standardhöjningar i husen. Under perioden har vi bland annat byggt fyra nya hus i Storhaga i Gustafs och rustat upp ett antal lägenheter på Borgmästarvägen i Säter, samt byggt om förskolan på Trastgränd till lägenheter. Vi har vi också utfört stamrenovering i Lindan/Lutan samt takbyte och stambyte i Siggebo. På miljösidan investeras det i bl.a. nya panncentraler för att minska oljeeldningen för spetsvärme under extremt kalla perioder. För att öka energibesparingen investeras det i styr- och reglerutrustning av värme och ventilation.

Säterbostäders historia (pdf)

/Lennart Eriksson, VD  Säterbostäder AB till 20190228